top of page

Algemene Voorwaarden

Nicky Ekkebus Fotografie

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverleningen door Nicky Ekkebus, handelend onder de naam: Nicky Ekkebus Fotografie


Bij het boeken van een fotoshoot  of complete reportage gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Nicky Ekkebus Fotografie. Deze zijn hieronder na te lezen.
Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen

 

Gegevens fotograaf

Naam: Nicky Boy Ekkebus

Adres: Antwerpsebaan 14, Schijf

Website: www.nickyekkebus.com
Telefoon : +31 (0)6 21132259

E-mailadres: info@nickyekkebus.com
Kvk   : 77943848
BTW : NL003263724B97

 

Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De prijzen genoemd in offertes zijn 48 uur geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.
Er zijn meerdere pakketten zoals omschreven op de site. Zijn er andere afspraken overeen gekomen dan bevestig ik dit in de offerte.

Nadat per mail is aangegeven dat men definitief van een offerte gebruik wenst te maken, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda gezet en gereserveerd. Met het bevestigen per mail van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het binnen 14 dagen betalen van het bedrag genoemd in de offerte

en met het reserveren van de vermelde datum. 

 

Wijzigingen in de offerte

Het aantal uren van het gekozen pakket kan binnen een maand na tekenen worden uitgebreid voor de prijzen die in de offerte vermeld staan, tenzij anders is overeengekomen. Het pakket kan niet worden verkleind. Indien het pakket na deze maand wordt uitgebreid naar een ruimer pakket gelden de op dat moment geldende tarieven, welke kunnen afwijken van de tarieven in de offerte, omdat de tarieven van Nicky Ekkebus Fotografie kunnen wijzigen door prijsstijgingen.

Toeslagen

Voor bijzondere data zoals feestdagen gelden andere tarieven met toeslagen.

 

Offertes bedrijven

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De prijzen genoemd in offertes zijn veertien (14) dagen geldig.

Alle genoemde prijzen in offertes zijn exclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.

 

Locaties

Voor alle fotografie zoals bruidsreportages of bedrijfsfotografie op locatie: Men is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. NEF denkt uiteraard graag mee en kan daar uiteraard in meedenken en adviseren. Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien u in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken.

  • Indien een bepaalde locatie gewenst is t.b.v. de fotoreportage, is de klant verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. Klant is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.

 

Levering fotomateriaal

De bewerkte foto’s worden in jpg of png geleverd (afhankelijk van fotoshoot, en worden binnen 14 dagen na de fotoshoot geleverd tenzij anders is overeengekomen.

De beeldselectie van de fotoshoot wordt door NEF gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door NEF bepaald. Alle files worden ge-edit op een gekalibreerd scherm voor maximale kwaliteit in het album, waarbij de juiste witbalans wordt bepaald van de omgeving. Bij inzage op een laptop of ander scherm betekent dit dat de preview kan afwijken omdat deze gemaakt is op een laptop. De geleverde beelden zijn heel precies bewerkt, juist van kleurechtheid en zijn leidend.
Alle foto's worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW bestanden op de voor NEF typerende wijze van bewerken.


Foto's voor een album kunnen eventueel een aanvullende bewerking krijgen. Het wordt door de fotograaf bepaald welke foto’s hier voor in aanmerking komen en welke bewerkingen dit zijn. RAW bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct eigendom blijft van NEF. Indien er veel mensen bij de fotoshoot aanwezig zijn kan het zijn dat dit het aantal foto’s beïnvloed die gedurende de fotoshoot spontaan kunnen worden gemaakt. NEF is hier niet verantwoordelijk voor.
 

Voor fotografie bedrijven: Alle bewerkte foto’s worden binnen twee weken na de shootdatum geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

 

Foto’s en gebruik (zie ook auteursrecht)

Voor particulieren:
De fotograaf mag naar eigen, creatieve, inzicht de foto’s maken.

Klanten mogen de foto’s zoveel laten bijmaken als men zelf wil en uiteraard gebruiken voor privé doeleinden. De foto’s mogen op social media natuurlijk ook gewoon gedeeld worden. Als men wil verwijzen dan graag naam en mijn website vermelden. Foto’s gemaakt door Nicky Ekkebus Fotografie nickyekkebus.com.

Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van geleverde foto’s en wanneer de volgende copyright vermelding wordt gebruikt:
foto: Nicky Ekkebus Fotografie (www.nickyekkebus.com). De online gepubliceerde foto’s hebben een maximale resolutie van 1000 pixels breed.
Mee fotograferen door derden tijdens de fotoshoot door anderen dan fotografen die voor NEF werkzaam zijn is niet toegestaan.

 

Voor bedrijven:
Foto’s mogen worden geplaatst met naamsvermelding na overleg. 
Algemeen:
Foto’s mogen niet worden bewerkt of gecropped en dan online geplaatst. De aangeleverde foto’s mogen dat natuurlijk wel met naamsvermelding.

Auteursrecht foto’s 

  • Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.

  • Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen, de aangeleverde foto’s mogen wel gedeeld worden op Social media.

  • Bij het leveren van de foto’s heeft de particuliere klant recht tot reproductie voor eigen gebruik.

  • Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven. Deze licentie voorwaarden staan vermeld in de offerte en op de betreffende licentiefactuur.

  • Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.

  • De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken.

  • De klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen. Als men wil verwijzen dan graag naam mijn site. Foto’s gemaakt door Nicky Ekkebus Fotografie nickyekkebus.com.

Eigendom foto's

Foto’s uit de reportage mogen door NEF gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten. Bijvoorbeeld in de portfolio op de website. NEF blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

 

Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso door NEF bewaard maar mocht hier onverhoopt iets mee gebeuren is NEF niet aansprakelijk.

 

Producten

Fotoproducten worden pas na ontvangst van de betaling bij leverancier besteld.

Levertijd van de producten verschilt per product en kun je (globaal) aanvragen bij de bestelling. Echter levert dit geen garantie.

Schade aan producten moet binnen 2 dagen na ontvangst kenbaar gemaakt te worden. Hierna vervalt recht op

een nieuw product. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. U kunt zich niet beroepen op het beroepingsrecht aangezien het om maatproducten gaat.

 

Fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart.

Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant

Klant heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichten van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.

Indien klant zelf producten besteld van de door fotograaf aangeleverde cd/dvd/usbstick is de fotograaf niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.

Cadeaubonnen
Cadeaubonnen zijn geldig tot en met 1 jaar na uitgifte datum tenzij op de cadeaubon een andere datum wordt vermeld. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

 

Wijze van betalen

 

Voor particulieren:
Betaling via IDEAL na ontvangst van de factuur, binnen 2 weken na factuurdatum, tenzij anders vooraf is overeengekomen.

Voor bedrijven:
Betaling na ontvangst van de factuur, binnen 2 weken na factuurdatum, tenzij anders vooraf is overeengekomen.

 

Technische problemen.

NEF zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Canon en diverse lenzen in een hoogwaardig segment.

NEF is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Hij probeert de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen op de voor hem zo typerende ongedwongen, creatieve wijze.
Bij technische problemen is de fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van de fotograaf uitgesloten.

Parkeren

Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoshoot,  dan zal er een vergunning worden geregeld voor fotograaf. Op deze manier wordt voorkomen dat fotograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. Bij tussentijdse verplaatsingen is fotograaf niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor hij fotomomenten mist. Als er betaald geparkeerd moet worden zal de fotograaf gebruik maken van Park Mobile indien mogelijk en de kosten achteraf in rekening brengen.

 

Annulering en/of ziekte

Wanneer de klant een gemaakte afspraak wenst te annuleren dient dit uiterlijk 48u voor de afgesproken datum te doen. Wanneer de laatster 48u in gaan en later wilt annuleren, wordt er 50% van de afgesproken kosten in rekening gebracht. Uitzonderingen worden in overweging genomen.  

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

1) NEF  stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder.  Hier kunnen echter geen rechten en/of garanties aan worden ontleend. NEF beschikt over een uitgebreid netwerk van fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen.

2) U heeft het recht het contract te ontbinden.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

3) De afspraak kan verzet worden zodat de shoot alsnog plaats vind en de foto’s door Nicky Ekkebus gemaakt worden.

 

Onmacht

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van een van de vervangende fotografen. Indien men kiest voor een terugbetaling zal deze binnen 10 werkdagen na annulering geschieden.

Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Klant kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

 

Privacy en persoonsgegevens

De fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, enz.) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie afspraken, contract & persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een (eventuele) vervangende fotograaf.
Indien klant een product besteld kan fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven voor de verzending van het product.

Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door fotograaf gemaakte foto’s door fotograaf op maar niet beperkt tot blog, website, portfolio, tentoonstelling en/of reclame materiaal. Indien de klant dit wenst is het mogelijk dat fotograaf geen namen in de bestandsnamen en op het blog gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in google op de namen van klant wordt gegoogled.

 

Aanvullende informatie

De reiskosten zijn €0,35/km.

 

Disclaimer

NEF is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant, omstanders, passanten of dier kan lijden. NEF geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van zijn diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door NEF.

Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan NEF het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.

 

bottom of page